(Số liệu cập nhật đến ngày 31/6/2019 )

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

    109,37ha

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

       2.197

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

- Phân theo khu vực

     + Thành thị

     

     

7.333

 3534

           3799

 

7.333

 

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )(Số liệu 31/12/2018)

         

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm                                            

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

94

17

13,1%      

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

         8,8%

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

       5764

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

       3500

         0

       197

       3303

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

        100

         0

         5,61

         94,04

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 22.279
Online: 11