Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Hà nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử phường về việc về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND  phường Nam Hà, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường ở các đơn vị bầu cử; Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 đơn vị bầu cử trong toàn phường như sau:

1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường được bầu: 21 người;

2. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường: 36 người;

3. Kết quả bầu cử tại các đơn vị bầu cử:

 

 

STT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

1.

Đơn vị bầu cử số 01 Gồm Tổ dân phố 1

 

1. Trần Văn Anh

255

25,22%

2. Trần Văn Tiến Dũng

884

87,44%

3. Trần Thị Thanh Nga

845

83,58%

4. Nguyễn Thị Ngụ

141

13,95%

5. Nguyễn Xuân Tiến

913

90,31%

6. Võ Đình Tư

186

18,40%

7. Võ Thị Vân

802

79,33%

2.

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm Tổ dân phố 2

 

1. Đỗ Đức Điền

532

87,07%

2. Hồ Thị Hương Giang

513

83,96%

3. Phan Huy Hà

482

78,89%

4. Hồ Thị Hoa

142

23,24%

5. Sử Thị Lan Phương

150

24,55%

3.

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm Tổ dân phố 3

1. Nguyễn Đình Hoàn

697

93,81%

2. Phan Bá Hùng

90

12,11%

3. Trịnh Thị Oanh

673

90,58%

4. Phan Xuân Thanh

655

88,16%

5. Nguyễn Thị Hoài Thương

114

15,34%

4.

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm Tổ dân phố 5

 

1. Nguyễn Thị Hân

21

4,03%

2. Trần Thị Thanh Hoa

26

4,99%

3. Nguyễn Thị Huyền

497

95,39%

4. Nguyễn Hồng Lĩnh

512

98,27%

5. Nguyễn Duy Minh

507

97,31%

5.

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7

 

1. Bùi Thị Kim Anh

185

17,62%

2. Nguyễn Sỹ Dũng

968

92,19%

3. Bùi Tuấn Hưng

930

88,57%

4. Bùi Thị Tuyết Mai

174

16,57%

5. Trịnh Thị Thương Mến

126

12,00%

6. Trịnh Văn Triêm

968

92,19%

7. Lê Thị Ánh Tuyết

849

80,86%

6.

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9

 

1. Tống Thị Thanh Bình

908

96,08%

2. Trần Hải Bình

93

9,84%

3. Đinh Thị Thu Hiền

54

5,71%

4. Dương Thị Nhàn

865

91,53%

5. Phan Thị Nhung

43

4,55%

6. Trần Xuân Sơn

914

96,72%

7. Nguyễn Xuân Tú

890

94,18%

 

4. Số người trúng cử: 21 người

STT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

1.

Đơn vị bầu cử số 01 Gồm Tổ dân phố 1

 

1. Nguyễn Xuân Tiến

913

90,31%

2. Trần Văn Tiến Dũng

884

87,44%

3. Trần Thị Thanh Nga

845

83,58%

4. Võ Thị Vân

802

79,33%

2.

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm Tổ dân phố 2

 

1. Đỗ Đức Điền

532

87,07%

2. Hồ Thị Hương Giang

513

83,96%

3. Phan Huy Hà

482

78,89%

3.

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm Tổ dân phố 3

 

1. Nguyễn Đình Hoàn

697

93,81%

2. Trịnh Thị Oanh

673

90,58%

3. Phan Xuân Thanh

655

88,16%

4.

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm Tổ dân phố 5

 

1. Nguyễn Hồng Lĩnh

512

98,27%

2. Nguyễn Duy Minh

507

97,31%

3. Nguyễn Thị Huyền

497

95,39%

5.

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm Tổ dân phố 6,7

 

1. Nguyễn Sỹ Dũng

968

92,19%

2. Trịnh Văn Triêm

968

92,19%

3. Bùi Tuấn Hưng

930

88,57%

4. Lê Thị Ánh Tuyết

849

80,86%

6.

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm Tổ dân phố 8,9

 

1. Trần Xuân Sơn

914

96,72%

2. Tống Thị Thanh Bình

908

96,08%

3. Nguyễn Xuân Tú

890

94,18%

4. Dương Thị Nhàn

865

91,53%

 

(Có danh sách kèm theo)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.734
    Online: 12