Ngày 10 tháng 11 năm 2023, UBND Tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 2933/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành, 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

- Danh mục và quy trình nội bộ ba thủ tục mới bạn hành:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí(nếu có)

1

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng.

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

2

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng.

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

3

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

- Bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện tại Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 186.412
Online: 10