Tập huấn lập hồ sơ điện tử trên chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ, Thông tư số 01/2019/TT- BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và các văn bản chỉ đạo công tác văn thư-lưu trữ của Tỉnh, thành phố. Ngày 02/04/2023, UBND phường Nam Hà phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn lập hồ sơ điện tử trên chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

 

Với mục đích: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ điện tử để thủ trưởng và cán bộ, công chức nhận thức được đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ điện tử, từ đó có ý thức trong việc lập hồ sơ điện tử, giao nộp tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan và bảo vệ tài liệu lưu trữ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập tài liệu điện tử và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Trang bị các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; các kỹ năng lập hồ sơ điện tử trong giải quyết công việc và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Các nội dung thực hiện trong năm 2023:

- Triển khai chấm điểm tiêu chí lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc tại tiêu chí 7.1.1.3 (theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính).

- Đạt chỉ tiêu đề ra là: “số hồ sơ công việc phát sinh trong năm của mỗi cán bộ, công chức được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử đạt theo tỷ lệ tối thiểu là 50%”.

- Phổ biến Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản tài liệu; hướng dẫn UBND các phường, xã xây dựng danh mục hồ sơ.

 

Đưa việc lập hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

                                                                                                                                           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 186.445
Online: 14