Thực hiện công văn số 2782/UBND-TCKH ngày 27/10/2023 của UBND thành phố về việc lấy ý kiến đóng góp đối với phương án và dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

1. Đối tượng lấy ý kiến: Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn

2. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về toàn bộ nội dung Báo cáo đề xuất ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh của UBND thành phố; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh đặc biệt là các tuyến phố dự kiến sẽ cho phép kinh doanh, buôn bán hàng hóa ( có file đình kèm )

3. Hình thức lấy ý kiến
- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử).
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp, báo cáo đầy đủ ý kiến góp ý của nhân dân.
- Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật

4. Thời gian đóng góp ý kiến: Từ ngày 28/10/2023 đến tháng 31/10/2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM HÀ

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nam Hà, ngày 27 tháng 10 năm 2023


PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

Đối với Báo cáo đề xuất ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh của UBND thành phố; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

 

I. Thông tin người đóng góp ý kiến:

Họ và tên người đóng góp ý kiến: ……………………….................................................................

Địa chỉ: ……………………………......................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………..............................................

II. Ý kiến đóng góp:

1. Về Báo cáo đề xuất ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Về Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về Dự kiến danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời hè phố vào mục đích kinh doanh, buôn bán hàng hóa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.409
    Online: 8